• ترمه

تِرمِه، نوعـی پارچـه نفیـس بـا نقـوش تزیینـی ایرانـی، بیشـتر بتـه جقـه می باشد. در قدیـم غالبـا از کـرک یـا پشـم و امـروزه از ابریشـم طبیعـی یـا ویسـکوز بـافته می شود.

در لغت نامه هـا ذکـر شـده کـه ترمـه واژه ای فارسـی اسـت. ترمه را به صورت تِرمَه و تیرمه نیز ضبط کرده و تِرمِه و تِرما را معادل شال کشمیری آورده اند. در خصـوص اینکـه خاسـتگاه ترمـه بافـی ایـران یا کشـمیر اسـت اختلاف نظــر وجــود دارد، امــا در اینکــه طــرح شــالهای ترمــه کشــمیر منشــأ ایرانـی دارد، تردیـدی نیسـت. بـه گفتـه گلاک در کتـاب سـیری در صنایـع دســتی ایــران، در کتابهــای راجــع بــه تاریــخ کشــمیر آمــده اســت کــه منسـوجات پشـمی کشـمیر اصـل بیگانـه ]ایرانـی[ دارنـد.

عده ای نقش اصلي ترمه، بته جقــه را نقشــی برخاســته از درخــت ســرو، درختــی مقــدس در آییــن زرتشــت از دوره ساســانیان می دانند کــه در گــذر زمــان در پـی مقاومـت، ایسـتادگی و فروتنـی خمیـده شـده اسـت. در دوره صفـوی، دوران اوج شــکوفایی صنعــت پارچــه بافــی در ایــران، نقــش بتــه جقــه و دیگــر نقشهـای ایرانـی بـه هنـد بـرده شـد و در شـالهای کشـمیر بـه کار رفـت.

نوشتن نظر

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
    بد           خوب

ترمه

  • مدل کالا: یزد
  • موجودی: ناموجود
  • 2,507,200 تومان

  • قیمت بدون مالیات: 2,300,000 تومان

تمامی حقوق محفوظ است

طراحی و توسعه : نونگار پردازش